SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ กรรมการ
นาย จรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ
น.ท. สมชาติ วิพิศมากูล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่