SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
น.ส. จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ
นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
นาย ณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ
นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ
นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ
นาง อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่