SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SK - บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
02/10/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,746
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
59.11%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
02/10/20
ประเภท:
IPO
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
0
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
0.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง อมรวรรณ์ ตั้งนุกูลกิจ 32,670,200 7.10%
นางสาว อนัญญา พุ่มเสนาะ 29,300,000 6.37%
นาย ภากร ตั้งนุกูลกิจ 17,000,000 3.70%
นาง จงศิริ ล้อกาญจนรัตน์ 16,378,800 3.56%
นางสาว คล้องขวัญ ตั้งนุกูลกิจ 16,000,000 3.48%
นางสาว นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ 16,000,000 3.48%
นาง ศรีเพ็ญ อสิปัญญา 16,000,000 3.48%
นาง ดารณี ไชยพาณิชพันธุ์ 15,001,800 3.26%
นาย ศิระ ตั้งนุกูลกิจ 13,650,000 2.97%
นาง จุฬธิดา ตั้งนุกูลกิจ ปิ่นอ่อน 11,294,400 2.46%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่