SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

T - บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
18/03/19
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
5,480
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
71.48%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
18/03/19
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
5,735
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
89.56%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ 1,049,688,800 10.38%
นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล 602,011,652 5.95%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 567,404,731 5.61%
นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 534,765,700 5.29%
นาย ราชวิทย์ ชุมวระ 434,447,200 4.30%
น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์ 300,000,000 2.97%
นาย จอย จาวลา 260,000,000 2.57%
นาง อัญชัญ จงอัศญากุล 215,900,000 2.13%
น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 210,000,000 2.08%
นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์ 182,191,200 1.80%
นาย อนวัช ฉัตรศิริกุล 160,610,000 1.59%
นาย สมนึก ไชยกุล 152,015,000 1.50%
นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ 150,000,000 1.48%
นาย ปริญญา จารวิจิต 150,000,000 1.48%
นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 100,000,000 0.99%
น.ส. ณัฎฐพัชร ธนาวัฒน์พลกุล 96,614,000 0.96%
นาย สมชาย ฉายศิริไพบูลย์ 93,395,502 0.92%
นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ 92,407,900 0.91%
นาย สำเริง มนูญผล 91,000,000 0.90%
นาง ศันสนีย์ ช่อไม้ทอง 87,206,700 0.86%
นาย สุธีวัฒน์ ทวีชัยวัฒน์ 73,630,700 0.73%
นาย พิริยะ เหล่าปราณีชน 60,500,000 0.60%
นาย กนกพล ขัติยะกาญจน์ 60,000,100 0.59%
นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์ 59,000,000 0.58%
นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ 58,952,100 0.58%
นาย พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา 56,466,400 0.56%
นาย ณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์ 55,000,100 0.54%
นาย อดุลย์ ศักดิ์จิระพงศ์ 51,938,400 0.51%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่