SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
08/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
4,779
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
29.03%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
08/03/21
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
5,363
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
98.50%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 114,240,000 20.02%
นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 85,196,107 14.93%
นาง พัฏ โรจน์มหามงคล 78,556,000 13.77%
นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา 78,555,999 13.77%
น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 28,000,000 4.91%
น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ 6,994,453 1.23%
นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล 6,750,000 1.18%
รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ 4,792,320 0.84%
นาย มงคล วณิชภักดีเดชา 3,940,107 0.69%
นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล 3,940,106 0.69%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่