SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ABPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
25/02/21 - 01/03/21 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำ ปี 2564, การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประชุมสามัญ
06/03/20 - 09/03/20 - รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประชุมสามัญ
04/07/19 - 05/07/19 01/08/19 วาระที่ 1. เพื่ออนุมัติการให้ความยินยอมแก่ บี.กริม1 และ บี.กริม2 ตามแผนการดำเนินงานของบี.กริม1 และ บี.กริม2 ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) และการดำเนินการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Extension) กับกฟผ. ประชุมวิสามัญ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
07/03/19 - 08/03/19 19/04/19 รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อื่นๆ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่