SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 09/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
24/06/20 - 25/06/20 24/07/20 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ประชุมสามัญ ห้องประชุมบมจ.สหการประมูล เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
14/03/19 - 15/03/19 23/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
15/03/18 - 16/03/18 24/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ประชุมสามัญ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
10/03/17 15/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่