SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BRR - บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 29/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77 78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
15/07/20 - 16/07/20 26/08/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
13/03/19 - 14/03/19 25/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
13/03/18 - 14/03/18 25/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ประชุมสามัญ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
09/03/17 14/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่