SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
09/03/21 - 10/03/21 23/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
26/05/20 - 27/05/20 16/07/20 ให้สัตยาบันการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประชุมสามัญ ห้องประชุม 1111AB อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
11/03/19 - 12/03/19 26/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
12/03/18 - 13/03/18 20/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09/03/17 14/03/17 - 20/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่