SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
30/12/21 - 04/01/22 01/03/22 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ประชุมวิสามัญ ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10/03/21 - 11/03/21 19/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10/03/20 - 11/03/20 27/04/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
11/03/19 - 12/03/19 29/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
09/03/18 - 12/03/18 02/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่