SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HYDRO - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ที่ได้สิทธิ
จำนวนหุ้นจัดสรร
(หุ้น)
ช่วงระยะเวลา
จองซื้อ
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)
ราคาจองซื้อ เงื่อนไข
22/11/21 - 23/11/21 หุ้นสามัญ 768,227,679 08/12/21 - 15/12/21 2:1 0.18 บาท -
24/11/20 - 25/11/20 หุ้นสามัญ 256,077,114 21/12/20 - 25/12/20 5:1 0.14 บาท -
26/05/20 - 27/05/20 หุ้นสามัญ 528,891,646 15/06/20 - 19/06/20 1:1 0.14 บาท -
08/05/19 - 09/05/19 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 98,121,095 24/02/20 - 28/02/20 8:1 0.00 บาท -
24/11/17 - 28/11/17 หุ้นสามัญ 100,000,000 15/12/17 - 21/12/17 3.8996876:1 1.00 บาท -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่