SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HYDRO - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
18/10/21 - 19/10/21 15/11/21 การเพิ่มทุน,การลดทุนเรียกชำระแล้ว ประชุมวิสามัญ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่สัญญาณภาพจากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอย วิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
26/03/21 - 29/03/21 27/04/21 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
23/07/20 - 24/07/20 11/08/20 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
24/04/20 - 27/04/20 20/05/20 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
29/08/19 - 30/08/19 23/09/19 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02/04/19 - 03/04/19 30/04/19 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
17/04/18 - 18/04/18 10/05/18 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02/04/18 - 03/04/18 30/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
19/10/17 - 24/10/17 21/11/17 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
10/03/17 15/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่