SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LOXLEY - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
03/07/20 - 07/07/20 11/08/20 งดจ่ายเงินปันผล,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
14/03/19 - 15/03/19 26/04/19 งดจ่ายเงินปันผล,การออกและเสนอขายหุ้นกู้,-การแก้ไขข้อบังคับ ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
13/03/18 - 14/03/18 30/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
20/03/17 23/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่