SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NYT - บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
08/03/21 - 09/03/21 28/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
26/08/20 - 27/08/20 09/10/20 เพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่ออนุมััติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
29/05/19 - 30/05/19 27/06/19 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ประชุมวิสามัญ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
22/02/19 - 25/02/19 26/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
27/12/18 - 28/12/18 22/02/19 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
27/02/18 - 02/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
14/03/17 17/03/17 - 28/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่