SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
11/03/21 - 12/03/21 27/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 29 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 32 ข้อ ประชุมสามัญ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
25/05/20 - 26/05/20 14/07/20 งดจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par), การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ประชุมสามัญ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
11/03/19 - 12/03/19 25/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
08/03/18 - 09/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับ ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
08/03/17 13/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่