SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/11/20 19:43 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15
12/11/20 19:41 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
10/11/20 19:36 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
10/11/20 19:21 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
09/11/20 18:37 เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
09/11/20 18:37 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 14
09/11/20 18:36 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 บนเว็บไซต์บริษัท
06/11/20 17:30 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
04/11/20 17:49 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
04/11/20 17:48 แจ้งแต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
03/11/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563
30/10/20 20:42 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
27/10/20 18:10 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/10/20 17:32 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 13
20/10/20 17:41 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 12
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่