SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIE - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 12:31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 12:31 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 12:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/04/22 08:28 หุ้นเพิ่มทุนของ AIE เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565
07/04/22 07:54 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
05/04/22 12:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/04/22 12:31 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AIE-W2 (F53-5) (แก้ไข 2)
04/04/22 12:37 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AIE-W2 (F53-5) (แก้ไข)
01/04/22 18:39 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AIE-W2 (F53-5)
15/03/22 12:36 แจ้งการเผยแพร่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564
03/03/22 13:20 การไม่ปรับสิทธิของ AIE-W2
28/02/22 17:01 กำหนดการใช้สิทธิของ AIE-W2 (แก้ไข)
28/02/22 12:44 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2)
28/02/22 12:43 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
21/02/22 17:00 ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน (ภาษาไทย) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่