SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIT - บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
22/11/21 18:24 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
11/11/21 12:41 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
09/11/21 20:08 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
09/11/21 20:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09/11/21 20:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/21 20:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/08/21 17:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 17:08 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/21 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 21:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/21 17:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
06/05/21 17:31 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/21 17:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
22/04/21 17:39 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่