SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BROCK - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/05/18 08:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
04/05/18 08:05 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BROCK-W1
19/04/18 18:51 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ (www.rockgarden.co.th)
10/04/18 08:19 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BROCK-W1
09/04/18 13:33 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (การใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย) และขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (แก้ไข)
09/04/18 07:48 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (การใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย) และขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1
09/04/18 06:41 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 / 2561
29/03/18 17:51 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อซักถาม และข้อเสนอแนะล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
14/03/18 07:08 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ (www.rockgarden.co.th)
06/03/18 08:42 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11) แก้ไข Template
06/03/18 06:44 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเวปไซด์
06/03/18 06:44 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
19/02/18 20:16 ขอชี้แจงและแก้ไขงบการเงิน ปี 2560
19/02/18 20:15 (แก้ไข) งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
16/02/18 08:59 (แก้ไข) งดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่