SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/06/20 08:32 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
02/06/20 08:31 แจ้งการจัดทำและนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ
09/04/20 08:20 หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2563
08/04/20 19:26 แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)
08/04/20 19:22 การจ่ายเงินปันผลพิเศษ
03/04/20 17:08 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 และ BTS-WD (F53-5)
13/03/20 17:05 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
06/03/20 17:38 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
27/02/20 20:29 แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
27/02/20 17:28 แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
26/02/20 09:05 สรุปข้อสนเทศ BTS-W5
26/02/20 08:49 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
20/02/20 17:48 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
20/02/20 17:34 แจ้งราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE)
14/02/20 19:59 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่