SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CRD - บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/19 08:48 การแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่ม template)
13/05/19 08:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
13/05/19 08:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13/05/19 08:34 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
13/05/19 08:28 การแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
04/04/19 17:16 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/03/19 08:56 รับงานก่อสร้างใหม่
04/03/19 17:26 รับงานก่อสร้างใหม่
25/02/19 12:43 รับงานก่อสร้างใหม่
21/02/19 17:12 รับงานก่อสร้างใหม่
20/02/19 13:18 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข 2)
20/02/19 08:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
20/02/19 08:15 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกาหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (แก้ไข)
18/02/19 21:43 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
18/02/19 19:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่