SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 18:14 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/20 17:22 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
14/08/20 17:21 แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
13/08/20 06:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 06:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13/08/20 06:36 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
29/07/20 17:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกรรมการ
24/07/20 13:29 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
21/07/20 17:16 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
10/07/20 17:18 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
10/07/20 17:17 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
08/07/20 17:07 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
01/07/20 19:10 การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (ล่วงหน้า)
01/07/20 07:45 การดำเนินการกับ EFORL กรณีได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
23/06/20 17:05 ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2
15/06/20 07:47 หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่