SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/06/20 13:22 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EFORL-W3 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย)
02/06/20 13:22 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EFORL-W4 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย)
29/05/20 17:02 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
18/05/20 09:38 การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
18/05/20 07:21 แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14/05/20 17:41 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14/05/20 13:18 ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563
29/04/20 07:52 05 พฤษภาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EFORL-W3
29/04/20 07:52 05 พฤษภาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EFORL-W4
30/03/20 08:06 หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มีนาคม 2563
27/03/20 18:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยกเลิกวาระการประชุมเรื่องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดเชียงรายและชำระราคาค่าที่ดินด้วยหุ้นสามัญของบริษัท WCIH ที่บริษัทถืออยู่ และยืนยันการงดจ่ายเงินปันผล
20/03/20 17:50 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
20/03/20 13:17 ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
17/03/20 17:03 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
16/03/20 08:14 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ EFORL-W3
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่