SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EP - บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 07:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 07:49 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 07:49 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
03/05/22 18:18 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
20/04/22 20:11 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
01/04/22 17:32 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานประจำปี / 56-1 One report ปี 2564 และรายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า
31/03/22 18:09 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของ IFA เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
03/03/22 17:46 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (EP-W4) ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม AGM ปี 2565 (แก้ไขครั้งที่ 2)
01/03/22 20:36 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EP-W4) ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม AGM ประจำปี 2565 (แก้ไข)
28/02/22 08:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EP-W4) ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม AGM ประจำปี 2565
28/02/22 08:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 08:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 08:45 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/22 18:01 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
01/02/22 17:34 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่