SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERWPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/08/21 22:10 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 15
29/07/21 18:30 แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
25/05/21 20:01 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
14/05/21 18:59 แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
14/05/21 18:41 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน
14/05/21 17:56 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
14/05/21 17:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14/05/21 17:49 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
07/05/21 17:46 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
07/05/21 17:00 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 14
30/04/21 20:22 แจ้งกำหนดการลดเงินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
23/04/21 22:12 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564
05/04/21 19:19 แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
15/03/21 22:28 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date) วันที่ 1 มีนาคม 2564
01/03/21 21:26 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่