SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FTE - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 07:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 07:48 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 07:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 07:43 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
17/05/22 07:43 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
13/05/22 08:35 หุ้นเพิ่มทุนของ FTE เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
10/05/22 17:58 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
03/05/22 07:51 แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ
27/04/22 12:30 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
27/04/22 07:53 แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
26/04/22 12:53 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20/04/22 19:08 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/03/22 13:07 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
23/03/22 07:12 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
11/03/22 19:38 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่