SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/21 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 20:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 20:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/05/21 19:02 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10/05/21 21:59 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPOและการนำหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
30/04/21 18:44 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30/04/21 18:42 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20/04/21 18:22 แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)(แก้ไข)
20/04/21 06:42 แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
08/04/21 18:12 แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
30/03/21 18:57 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
10/03/21 22:13 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564
01/03/21 06:35 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01/03/21 06:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01/03/21 06:34 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่