SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HYDRO - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/21 12:37 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
14/05/21 20:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 20:10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 20:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
10/05/21 17:30 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10/05/21 17:30 กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W1
29/04/21 19:01 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและ ผู้ถือหุ้น)
27/04/21 18:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/04/21 12:58 มารตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
29/03/21 18:38 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12/03/21 18:06 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 - กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12/03/21 17:39 ชี้แจงข่าวและข้อมูล
11/03/21 13:19 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
05/03/21 17:49 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขเลขที่หน้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
02/03/21 12:44 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่