SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/03/21 08:11 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25/02/21 20:50 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท(แก้ไขtemplate)
25/02/21 19:15 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
25/02/21 19:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 19:09 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/21 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
07/01/21 18:44 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2564
04/01/21 07:46 แจ้งผลการการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11/11/20 18:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/20 18:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11/11/20 18:28 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
27/10/20 21:17 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO (แก้ไข)
27/10/20 19:01 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
22/10/20 22:19 แจ้งกรรมการและผู้บริหารทางการเงินลาออก
06/10/20 18:06 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่