SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INSET - บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
07/08/20 07:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
23/07/20 08:53 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
13/07/20 13:20 แจ้งรับงานโครงการใหม่ (ฉบับแก้ไข)
13/07/20 07:50 แจ้งรับงานโครงการใหม่
30/06/20 21:43 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29/06/20 09:24 แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง
18/06/20 07:09 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02/06/20 08:20 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า
11/05/20 13:28 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบข้อ 18)  
11/05/20 08:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11/05/20 08:12 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
08/05/20 18:14 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม)
08/05/20 17:32 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563
30/04/20 17:24 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
08/04/20 17:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ฉบับแก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่