SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INSET - บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/11/21 08:46 แจ้งการลงนามสัญญาโครงการ EEC DATA CENTER
18/11/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
15/11/21 08:11 สรุปข้อสนเทศ INSET-W1
15/11/21 08:10 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : INSET-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
12/11/21 08:52 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
04/11/21 08:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
04/11/21 08:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/11/21 08:29 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
01/11/21 17:09 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26/10/21 17:12 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
26/10/21 12:33 แบบรายงานผลการขายของ INSET-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
26/10/21 12:33 แจ้งการรับงานโครงการติดตั้งระบบประกอบบอาคาร Data Center และอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ
19/10/21 08:45 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
06/10/21 18:01 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
15/09/21 08:52 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่