SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/01/22 17:16 การลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม (แก้ไข)
10/01/22 12:31 การลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม
25/11/21 12:31 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
12/11/21 17:53 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/11/21 17:49 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
05/11/21 12:34 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/11/21 12:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05/11/21 12:33 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
03/11/21 12:41 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 10,000,000,000 บาท ("หุ้นกู้")
02/11/21 07:35 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
02/11/21 07:33 การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง
01/11/21 18:26 แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่
07/09/21 12:53 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
17/08/21 08:27 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
16/08/21 20:18 การเผยแพร่เอกสารการนำเสนอและข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเข้าซื้อธุรกิจกลุ่มอนุพันธ์เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxides Derivatives: EOD) ที่มีมูลค่าเพิ่ม (high value add) บนเว็บไซต์บริษัท (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่