SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
31/05/21 17:31 รายงานซื้อ-ขายสินค้าและรายงานการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
20/05/21 17:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
20/05/21 17:16 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/05/21 17:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20/05/21 13:20 แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
23/03/21 13:05 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
23/02/21 13:19 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
11/02/21 17:02 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11/02/21 17:02 แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
11/02/21 17:01 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (สอบทานแล้ว) แก้ไขหัวข้อข่าว  
11/02/21 13:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (สอบทานแล้ว)  
11/02/21 13:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/02/21 13:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
06/01/21 13:03 การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
16/11/20 07:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (สอบทานแล้ว) แก้ไข  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่