SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

M-PAT - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
05/09/19 12:56 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
15/08/19 18:38 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
14/08/19 08:55 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/08/19 08:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
14/08/19 08:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 17:16 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2562
06/08/19 17:40 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
01/08/19 13:15 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
23/07/19 17:19 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
08/07/19 17:29 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
14/06/19 09:21 แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข Template)
13/06/19 17:35 แจ้งการแก้ไขวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562
11/06/19 18:21 แจ้งการแก้ไขชื่อวาระการประชุม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562
07/06/19 17:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1
07/06/19 17:05 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่