SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PPPM - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/10/21 20:41 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)
18/10/21 17:16 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15/10/21 20:31 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12/10/21 20:32 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
12/10/21 20:21 กำหนดการใช้สิทธิของ PPPM-W4 ครั้งที่ 3
12/10/21 20:13 แจ้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ PPPM-W4 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
11/10/21 13:10 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
04/10/21 17:20 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
21/09/21 12:37 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02/09/21 09:06 การแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
31/08/21 17:18 การแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
30/08/21 08:16 ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย "C" ของหลักทรัพย์ PPPM
19/08/21 13:12 กำหนการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C
16/08/21 21:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 21:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่