SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PRG - บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/10/21 13:22 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข 1)
14/10/21 07:59 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
29/09/21 12:32 แจ้งการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
16/08/21 12:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 12:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 12:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
01/07/21 08:38 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
27/05/21 17:05 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของ PRG
27/05/21 17:04 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ PRG
24/05/21 12:31 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท
17/05/21 12:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/21 12:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17/05/21 12:43 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 12:30 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้น (Free Float)
13/05/21 21:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่