SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ROCK - บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/20 08:52 แก้ไขครั้งที่ 2-สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13/05/20 08:40 แก้ไข-คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13/05/20 08:40 แก้ไข-สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/20 17:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/20 17:44 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12/05/20 17:43 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
28/04/20 17:35 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
30/03/20 12:33 แจ้งมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)
04/03/20 17:29 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
24/02/20 18:24 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/02/20 18:23 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24/02/20 18:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
14/01/20 17:26 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
06/11/19 17:39 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
06/11/19 17:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่