SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 12:41 กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
17/05/22 17:31 การจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
17/05/22 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:16 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
13/05/22 08:16 สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
10/05/22 20:26 มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
09/05/22 18:43 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03/05/22 21:07 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
29/04/22 18:01 การปรับสิทธิของ RS-W4
25/04/22 17:29 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24/03/22 17:16 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07/03/22 20:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
28/02/22 19:30 ชี้แจงให้ผู้ใช้งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุด
28/02/22 12:31 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขวันที่หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่