SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/11/16 08:51 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
11/11/16 18:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
11/11/16 18:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11/11/16 18:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559  
05/10/16 17:14 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
11/08/16 17:23 มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11/08/16 17:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11/08/16 17:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
11/08/16 17:20 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  
11/08/16 17:10 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559
12/05/16 17:56 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตามวาระที่เหลืออยู่
12/05/16 17:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
12/05/16 17:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
12/05/16 17:54 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559  
04/05/16 18:07 แจ้งการลาออกของกรรมการ (เพิ่ม Template)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่