SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SABUY - บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 18:15 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 18:15 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
20/10/21 07:38 การแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรในบริษัทจัดตั้งใหม่
11/10/21 13:02 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06/10/21 18:35 แจ้งการส่งสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
27/09/21 08:09 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17/09/21 17:01 การปรับสิทธิของ SABUY-W1
17/09/21 17:00 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ (แก้ไข)
16/09/21 18:06 การปรับสิทธิของ SABUY-W1
16/09/21 17:30 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
16/09/21 17:30 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ
16/09/21 13:21 แจ้งกรรมการลาออก
27/08/21 17:03 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
23/08/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564
19/08/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564
17/08/21 12:59 การไม่ปรับสิทธิของ SABUY-W1
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่