SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SCB - บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/05/22 17:50 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
24/05/22 19:08 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (ข้อ 4) และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ลดทุน) ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
23/05/22 17:49 ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
13/05/22 18:21 งบการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (ก่อนปรับโครงสร้างการถือหุ้น)  
13/05/22 18:21 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (ก่อนปรับโครงสร้างการถือหุ้น)
13/05/22 18:20 งบการเงินของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (ก่อนปรับโครงสร้างการถือหุ้น)  
13/05/22 18:19 จดหมายนำส่งงบการเงินชุดสอบทาน ไตรมาสที่ 1/2565
13/05/22 18:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
26/04/22 08:36 ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
26/04/22 08:30 ตลาดหลักทรัพย์รับ SCB เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน SCBB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่