SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SDC - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
29/04/22 12:35 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22/04/22 13:29 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/04/22 17:41 แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24/03/22 08:37 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท
22/03/22 12:47 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22/03/22 12:46 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18/03/22 17:02 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16/03/22 17:49 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
01/03/22 17:01 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25/02/22 09:19 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ SDC
24/02/22 19:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
24/02/22 19:00 แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่