SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/06/20 17:58 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26)
17/06/20 17:06 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12/05/20 08:50 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 งดการจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
11/05/20 18:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11/05/20 18:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11/05/20 18:10 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
01/04/20 13:04 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01/04/20 13:03 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18/03/20 17:43 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/02/20 09:06 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ(แก้ไข)
24/02/20 18:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24/02/20 18:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24/02/20 18:03 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/02/20 17:41 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
24/02/20 17:22 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่