SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/17 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
10/08/17 17:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
20/07/17 12:31 แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
11/05/17 19:02 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11/05/17 18:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11/05/17 18:26 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
27/04/17 19:15 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผล
24/04/17 18:01 ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
19/04/17 18:17 แจ้งการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2559 ฉบับปรับปรุงฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19/04/17 18:16 ขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2559
30/03/17 18:11 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/02/17 18:46 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/17 18:45 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
23/02/17 18:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23/02/17 18:19 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่