SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/02/21 19:04 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
25/02/21 17:57 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 17:28 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 17:24 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
12/11/20 18:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 18:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/20 18:39 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
28/09/20 17:03 แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี พ.ศ. 2564) และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10/08/20 17:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10/08/20 17:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/20 17:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
24/07/20 17:54 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/07/20 17:12 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SORKON
22/07/20 19:10 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ
14/07/20 18:59 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่