SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
21/04/22 12:39 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้หุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08/04/22 17:01 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08/03/22 17:21 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
18/02/22 13:13 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (เพิ่มเติมตามที่ขีดเส้นใต้)
18/02/22 13:12 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การลดจำนวนกรรมการ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัทฯ รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่มเติมตามที่ขีดเส้นใต้)
17/02/22 17:09 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
17/02/22 17:08 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
17/02/22 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
17/02/22 17:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
17/02/22 17:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การลดจำนวนกรรมการ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัทฯ รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07/01/22 08:13 แจ้งผลการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10/11/21 17:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่