SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TFI - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/12/18 13:20 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
23/11/18 17:11 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
15/11/18 09:05 ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
15/11/18 09:00 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14/11/18 17:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14/11/18 17:05 ชี้แจงสาเหตุของการไม่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินระหว่างกาลงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
14/11/18 17:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
14/11/18 17:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
27/09/18 17:02 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม/เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
05/09/18 18:50 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีจำนำหุ้น
30/08/18 17:00 รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
22/08/18 17:01 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่