SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/09/18 08:42 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10/08/18 19:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
10/08/18 19:17 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
10/08/18 19:07 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสสอง ประจำปี 2561
14/05/18 19:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 19:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
14/05/18 19:43 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 19:27 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสหนึ่ง ประจำปี 2561
23/04/18 08:50 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์บริษัทฯ
11/04/18 18:18 แจ้งมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
11/04/18 18:15 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่