SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPS - บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/02/21 21:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
25/02/21 20:05 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25/02/21 20:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 20:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 20:01 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/10/20 17:21 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
26/08/20 08:42 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
13/08/20 21:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 21:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 21:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
05/08/20 17:51 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03/08/20 06:30 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 2) สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563
22/07/20 21:12 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14/07/20 07:49 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (13 เมษายน 2563)
08/07/20 07:04 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
01/07/20 13:20 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/06/20 20:51 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
01/06/20 20:58 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร และการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่
12/05/20 07:02 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11/05/20 21:01 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่