SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/11/19 18:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14/11/19 18:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14/11/19 18:30 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
24/10/19 08:33 หุ้นเพิ่มทุนของ TSE เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2562
21/10/19 17:05 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TSE-T1 (F53-5)
21/10/19 17:05 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
17/09/19 08:47 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ TSR เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (Record date)
17/09/19 08:47 การเผยแพร่เอกสารรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/09/19 08:24 19 กันยายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TSE-T1
04/09/19 08:30 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TSE-T1
04/09/19 07:52 SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 3 กันยายน 2562
03/09/19 08:56 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSE-T1) (แก้ไข Template)
03/09/19 08:29 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSE-T1)
02/09/19 12:31 แจ้งเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
30/08/19 08:34 สรุปข้อสนเทศ TSE-T1
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่